Йога

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Терминът йога е вероятно един от най-сложните за разбиране в контекста на човешкото развитие. Проблемът се намира във факта, че смисълът на понятието няма как да се изясни без определен опит и усилие, свързано не само с работа върху физическия, енергийния и менталния аспект, а със съединяването на тези три понятия в понятийно единство. Ситуацията се усложнява и от конкретните обстоятелства, в зависимост от това кой и как представя йога.

Независимо какво определение изберем, винаги следва да имаме предвид, че това обозначение е обемно и полисемантично, а неговата основа е именно хармоничното обединение на посочените по-горе три условия. Но ако това е вярно, оттук следва, че всяка съвкупност от духовни, енергийни и физически практики по същността си е йога. Подобна гледна точка от една страна води до отдалечаване от разбирането за йога такова, каквото е било известно – да речем преди хиляда години, а от друга – дава възможност за доближаване към унитарно схващане на човешкото развитие. И тъй като на въпроса що е йога може да се получи отговор само чрез практическа реализация, то водещата роля в разбирането на понятието се пада на онези, които предлагат този път: защото йога е преди всичко път.

Днес сме изправени пред изключително разнообразие от варианти на йога практики и учения, които обаче не са свързани с изначалната индийска традиция. На пръв поглед те отразяват първоизточника и всеки от тях по един или друг начин свързва произхода си с ведите, упанишадите или, в краен случай – с Йога сутра, но това е така само на пръв поглед.

ИНБИ

Раздели по темата

Други раздели

Shopping cart