Публична оферта

Общи положения

1.1 Настоящият публичен договор-оферта (наричан по-долу „Офертата“), представлява, съгласно чл. 435 от Гражданския кодекс на Руската федерация, официална публична оферта на Продавача за сключване на договор с неограничен кръг от заинтересовани лица за предоставяне на информационни услуги, както и за закупуване на книги, аудио- и видеозаписи, предоставяни в електронен вид в информационната и телекомуникационна мрежа „Интернет“ в различни формати, според информацията, публикувана на Сайта на Продавача.

1.2 В случай че лицето е съгласно с условията на настоящата Оферта, то приема тези условия и се признава за Купувач съгласно настоящия Договор.

1.3 Купувачът гарантира на Продавача, че информацията, получена по тази Оферта, ще се използва за лични цели, а не търговски цели или с цел печалба от страна на Купувача, и няма да бъде прехвърляна на други юридически или физически лица за търговски цели.

1.4 Отношенията, възникващи в рамките на настоящия Договор, се уреждат от законодателството на Руската федерация в областта на защитата на потребителите (Закон на Руската федерация от 07.02.1992 N 2300-1 „За защита на правата на потребителите“ и други подзаконови актове), Гражданския кодекс на Руската федерация и приетите в съответствие с него други нормативни правни актове на Руската федерация.

1.5 Съгласно член 438 от Гражданския кодекс на Руската федерация, с пълното и безусловно приемане на Договора Купувачът потвърждава съгласието си с условията на договора или с извършването на авансово плащане, както и регистрация на Сайта на Купувача.

1.6 С приемането на настоящата Оферта Купувачът потвърждава, че е физическо лице, което действа от свое име, и има достатъчно правомощия, както и пълна правоспособност и дееспособност за приемането на настоящата Оферта.

1.7 В настоящата Оферта, освен ако контекстът не изисква друго, следните термини имат следните значения и са неразделна част от нея:

Приемане на оферта – пълно и безусловно приемане от страна на Купувача на условията на настоящата Оферта чрез регистрация на Сайта на Продавача и/ или осъществяване на авансово плащане за предоставяне на Услугите на Продавача, или закупуването на Стоки на сайта на Продавача, или действителното използване на каквито и да било услуги или материали на Продавача.

Уебинар (дистанционен семинар) – онлайн-семинар, организиран чрез използването на уеб-технологии в режим на излъчване на живо, чиято цел е предоставянето на Информационни услуги или Информационни продукти.

Видеозапис на уебинар – запис, направен по време на провеждането на уебинар в онлайн режим и публикуван на уникален уеб-адрес за по-късно гледане и слушане от страна на Купувача.

Продавач – индивидуален предприемач Олег Михайлович Черне, ОГРНИП 304770000357129.

Купувач – потребител на информационната и телекомуникационна мрежа „Интернет“, приел Офертата.

Информационни услуги – изброените услуги, предлагани под формата на информационни продукти и свързаните услуги за предоставяне, консултиране и други.

Информационни продукти – семинари, лекции, уебинари, видеозаписи на уебинари, учебни материали по темите на семинарите и др., публикувани на Сайта на Продавача за индивидуално (лично) използване от страна на Купувача.

Семинар – групово присъствено занятия, насочено към предоставянето на информация.

Сайт на Продавача – публично достъпен ресурс, който дава възможност за визуално запознаване, разположен в информационната и телекомуникационна мрежа „Интернет“ на адрес: https://integral.perfect.one/shop/?lang=bg, чрез който се предоставя информация за програмата на семинара, дати, разходи и други необходими данни и информация.

Изтегляне – записване (копиране) на Произведенията от Купувача на неговия компютър, смартфон или друго устройство.

Потребителско име и Парола – два уникални набора от символи, които идентифицират Купувача и му осигуряват достъп до Информационните услуги и Информационни продукти на Продавача.

Личен акаунт – лична страница на Купувача на Сайта на Продавача, където Купувачът може да съхранява информация за себе си, да има достъп до по-рано изтеглени Информационни продукти, да настройва дисплея, да задава параметри, да вижда състоянието си, състояние на плащането и т.н. Личният акаунт е свързан с конкретен Потребителски профил и достъпът до него се осъществяват единствено чрез Потребителското име и Паролата.

Потребителски профил – лични данни на потребителя, използвани за автентикация, които се съхраняват на сървърите на Сайта на Продавача. Потребителският профил се създава при регистрирането на потребителя.

1.8 Представените на Сайта на Продавача материали под формата на: лекции, учебни материали, маратони, семинари, видеозаписи са обект на интелектуална собственост на Олег Михайлович Черне.

 

Предмет на Офертата

2.1 Предмет на Офертата са Информационни услуги и Информационни материали, като лекции, семинари, уебинари, видеозаписи на уебинари, учебни материали по темите на семинара и т.н., публикувани на Сайта на Продавача.

2.2 Продавачът предоставя Информационни услуги и провежда семинари в съответствие със списъка с услуги, разписание и актуални цени, публикувани на Сайта на Продавача.

2.3 Купувачът заплаща и получава Информационни услуги в съответствие с условията на настоящата Оферта.

 

Приемане на Офертата и плащане

3.1 Безусловното приемане на настоящата Оферта се потвърждава чрез заплащането на услугите на Продавача от страна на Купувача.

3.2 Заплащането на всички Информационни услуги по настоящата Оферта се осъществява чрез предплащане сто процента и/ или част от сумата, в зависимост от избрания начин на плащане, посочена в списъка с цени, даден на Сайта на Продавача.

3.3 За плащане се счита постъпването на парични средства по сметката на Продавача.

3.4 Заплащането на Информационни услуги може да се извърши:

3.4.1 чрез безкасов превод на средства по разплащателната сметка на Продавача, посочена в тази Оферта;

3.4.2 чрез използването на купон за отстъпка;

3.4.3 в брой в офиса на Продавача.

3.5 Цената на Информационните услуги на Продавача, която Купувачът трябва да плати, се определя съгласно списъка с цени, посочен на Сайта на Продавача.

3.6 Купувачът заплаща самостоятелно услугите на банки и системи за електронни разплащания, свързани с прехвърлянето на средства по сметката на Продавача, и носи отговорност за коректността на извършените от него плащания.

 

Условия и процедура за предоставяне на услуги

4.1 Информационните услуги се предоставят и занятията се провеждат от Продавача съгласно програмата и разписанието, разработени и одобрени от самия Продавач.

4.2 Програмата (на семинари, занятия, лекции) и разписанието не подлежат на съгласуване с Купувача.

4.3 Всички известия и съобщения, разменяни между двете страни по електронната поща, се признават за официална кореспонденция в рамките на тази Оферта.

4.4 Достъпът до онлайн-програмите се предоставя на Купувача, при условие че е предплатил 100% от сумата не по-късно от 1 час преди началната дата на онлайн-програмата, като на електронната поща на Купувача се изпраща линк за достъп, плюс пълната информация за правилата за ползване на услугата по провеждане на уебинари.

4.5 Достъпът до Видеозаписи на уебинара се предоставя на Купувача при предплащане на 100% от сумата на сметката на Продавача, като на електронната поща на Купувача се изпраща линк до местоположението на споменатия Видеоклип.

4.6 Достъпът до аудиозаписи и електронни книги се предоставя на Купувача при плащане на 100% от сумата на сметката на Продавача, като на електронната поща на Купувача се изпраща линк до местоположението на посочената книга или аудиозапис.

4.7 Информационните услуги по настоящата Оферта се считат за предоставени от Продавача правилно и изцяло при наличието на проведени семинари и предоставен на Купувача достъп до тях.

 

Задължения и отговорности на страните

5.1 Страните се задължават да пазят поверителността на своята електронна кореспонденция и да не предават потребителското име и паролата си за достъп до електронната поща на трети лица.

5.2 Продавачът се задължава да осигури изпълнението на задълженията си пред Купувача според условията, установени с настоящата Оферта, и в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Руската федерация.

5.3 От момента на приемане на настоящата Оферта от Купувача, Продавачът си запазва правото да откаже да изпълни задълженията си в случай на непреодолими обстоятелства („форсмажор“), включително, но не само при: война, тероризъм, въстания, граждански вълнения, мълнии, пожари, експлозии, бури, наводнения, други стихийни бедствия или природни катаклизми, стачки, локаути и други трудови конфликти или прието от държавен орган на властта или управителен орган решение, което води до невъзможност за изпълнение на настоящата Оферта.

5.4 Купувачът няма право да:

5.4.1 предава или разпраща Информационните материали на трети лица както изцяло, така и частично;

5.4.2 възпроизвежда Информационните материали, т.е. да прави дубликати на Информационните материали или части от тях в каквато и да е материална или електронна форма, ако това възпроизвеждане има за цел по-нататъшно разпространение;

5.4.3 представя публично Информационните материали чрез Интернет мрежата и прочие цифрови мрежи, нито да публикува Произведенията на каквито и да е сайтове, мобилни приложения и други ресурси;

5.4.4 преработва, променя или обработва по друг начин текстовете, аудио- и видео- Информационните материали;

5.4.5 използва Информационните материали по какъвто и да е начин, освен с образователна цел;

5.4.6 предприема всякакви други действия във връзка с използването на Информационните материали, които да нарушават законодателството за защита на интелектуалните права, както руското, така и международното;

5.4.7 пробива защитата (или да прави опит за пробив на защитата) на DRM (техническите средства за защита от неразрешено използване на Произведенията) или по какъвто и да е друг начин да получи (да се опитва да получи) достъп до Информационните материали, освен начините, изрично посочени в Договора;

5.5 В случай на нарушение на точка 5.4 от тази Оферта, Купувачът дължи на Продавача обезщетение на стойност 100 000 рубли.

5.6 В случай на нарушение на точка 5.4 от тази Оферта от страна на Купувача, Продавачът си запазва правото да предяви иск в съда, както и да изисква възстановяване на всички разходи и загуби, включително пропуснати ползи, свързани с нарушаване на законните интереси на Продавача.

5.7 В случай на незаконно копиране на материали, Купувачът или друго лице, свързано с Купувача, се задължава да изтрие незаконно получените данни, както и копия на всички материални носители, в рамките на три часа след получаване на съответното писмо от страна на Продавача.

5.8 В случай че се разкрие, че са публикувани обяви на сайтове на трети страни с предложение за продажба на интелектуална собственост, принадлежаща на Олег Михайлович Черне, лицето, което е публикувало такава реклама, дължи обезщетение за причинените вреди (пропуснати ползи) от незаконната продажба на интелектуална собственост, в трикратен размер на стойността, указана на сайта, умножено по броя на продажбите.

5.9 В случай че се разкрие нарушение на точка 5.4 от настоящата Оферта, включително през периода на предоставяне на услуги, тази Оферта подлежи на едностранно прекратяване по инициатива на Продавача. В този случай Продавачът прекратява достъпа на Купувача до семинари, уебинари и други материали, а внесените за услуги суми не подлежат на възстановяване на Купувача.

5.10 В случай че по време на предоставяне на Информационни материали или услуги е направен запис (запис на онлайн-семинари и други) с участието на Купувача, Купувачът дава пълното си информирано съгласие за отчуждаването на тези материали на името на Продавача и няма право да изисква премахването на такива материали от Сайта или да изисква финансова компенсация за използването на такива аудио-, фото- или видео изображения и материали.

5.11 Продавачът има право да:

5.11.1 прави промени в тази Оферта, без да уведомява Купувача;

5.11.2 прехвърля правата и задълженията си по тази Оферта на трети страни;

5.11.3 откаже да предостави на Купувача достъп до семинари, уебинари, видеозаписи на уебинари преди получаването на 100% предплата по сметката на Продавача.

5.12 Продавачът не носи отговорност за:

5.12.1 неспазване от страна на Купувача на правилата за свързване и използване на услугите;

5.12.2 липсата у Купувача на необходимите технически средства и условия за ползване на услугите;

5.12.3 ненавременното получаване от Купувача на информация, свързана с настоящата Оферта;

5.12.4 проблеми с информационната и телекомуникационна мрежа „Интернет“ или с работата на компютъра на Купувача;

5.12.5 грешки на трети страни, допуснати при предаването на информация към Купувача;

5.12.6 грешки на Купувача, допуснати при извършване на плащания или в резултат на пропуски или неправилно попълване на данни на Продавача;

5.12.7 загуба от страна на Купувача на Профила, както и за предоставянето на достъп до този Профил, включително за използване на такава информация от трети страни;

5.13 Купувачът се задължава да:

5.13.1 заплаща услугите съгласно условията на настоящата Оферта;

5.13.2 проучи внимателно и да спазва правилата за използване на услугата за провеждане на Уебинари;

5.13.3 се запознае, преди да извърши покупка, със съдържанието и условията, установени в настоящата Оферта, както и с други условия, посочени на Сайта на Продавача;

5.13.4 съобщи на Изпълнителя всички данни, необходими за идентифициране на Купувача и достатъчни за изпълнение на задълженията на Продавача съгласно условията на настоящата Оферта;

5.13.5 следи самостоятелно за наличието на промени в Офертата, публикувана на Сайта на Продавача, включително в списъка с услуги, разписание и актуални цени;

5.13.6 спазва условията, установени в настоящата Оферта, както и други условия, посочени на Сайта на Продавача.

5.14 С приемането на тази Оферта Купувачът се съгласява, че:

5.14.1 Продавачът има право да обработва личните данни на Купувача, включително да събира, обработва, съхранява, уточнява (обновява, променя), използва, разпространява, заличава, блокира и унищожава тези лични данни;

5.14.2 личните данни на Купувача са предоставени от него доброволно;

5.14.3 личните данни на Купувача се предават в електронен вид чрез отворените канали за връзка на информационната и телекомуникационна мрежа „Интернет“;

5.14.4 личните данни на Купувача могат да бъдат предавани на трети страни за осъществяването на посочените в настоящата Оферта цели в случаите, предвидени в политиката за поверителност.

 

Процедура за промяна и прекратяване на настоящата Оферта

6.1 В случай на прекратяване на настоящата Оферта по инициатива на Купувача преди началната дата на предоставянето на Информационни услуги (Продавачът осигурява достъп до един или повече семинари – присъствен семинар, уебинар, видеозапис на уебинар), платените от Купувача парични средства, преведени от Купувача за заплащане на избраните Информационни услуги от предлаганите от Продавача по настоящата Оферта, се връщат, като от тях се приспадат 10 (десет) % от стойността на информационната услуга. Посоченият удържан размер се приема от страните като действително претърпени разходи от страна на Продавача във връзка с организацията на предоставянето на Информационни услуги по настоящата Оферта и разходи на Продавача по прехвърлянето на средствата, включително комисиони на банки и платежни системи.

6.2 В случай на прекратяване на настоящата Оферта по инициатива на Купувача по време на провеждането на присъствени практически занятия, паричните средства не се възстановяват;

6.3 Възстановяването на средства се извършва в рамките на 20 (двадесет) банкови дни от датата на получаване от страна на Продавача на писмено заявление от Купувача за прекратяване на настоящата Оферта.

 

Други условия

7.1 При неизпълнение или неправилно изпълнение на условията на настоящата Оферта страните носят отговорност в съответствие със законодателството на Руската федерация.

7.2 Цялата текстова информация, графични изображения, аудио- и видеоматериали, публикувани на сайта на Продавача, имат законен притежател; незаконното използване на тази информация подлежи на наказателно преследване в съответствие с действащото законодателство на Руската федерация.

7.3 Всички спорове, свързани с неизпълнението или неправилно изпълнение на задълженията по настоящата Оферта страните ще се опитат да разрешат чрез преговори.

7.4 Ако при преговорите не бъде постигнато споразумение, споровете ще бъдат разрешавани по съдебен ред съгласно действащото законодателство на Руската федерация.
Данни на Продавача:

ИП „Черне О.М.“ (ИП «Черне О.М.»)

Адрес: гр. Москва, Площад на борбата, 13а, сгр.1

Телефон: +7(495)6844420

Регистрационен номер (ОГРНИП) 304770000357129

ДДС номер (ИНН) 773670040142

сметка 40802810402330000370, открита в ОАО „Алфа-Банк“

BIC на банката 044525593,

к/с 30101810200000000593

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart